คณะวิทยาการจัดการ

299 Views
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 – 2565
คณะวิทยาการจัดการ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)