ประกาศ การรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 9 กันยายน 2666

  CLICK <&lt

Read more

ประกาศ ประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.พ.) ในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2566

     วันกำหนดเข้ารับ

Read more

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาระดับ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตามที่สำนักงานคณะกรร

Read more

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และวันเลือกสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2565

ด้วย ในภาคเรียนที่ 3

Read more

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more