ประกาศ ผลการคัดเลือกและรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

1,411 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ และรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

2,111 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

163 Viewsด้วย มหาวิท

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

4,678 Viewsตามที่ มห

Read more

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด วุฒิการศึกษาเดิม ในระบบบริการการศึกษา

11,230 Views ให้นักศ

Read more

ประกาศ รับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

9,668 Viewsด้วย มหาว

Read more

ประกาศ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567

8,368 Viewsประกาศ ปฏ

Read more

แจ้ง ช่วงลงทะเบียน นักศึกษาป.ตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

7,053 Views กำหนดช่ว

Read more

ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2566

11,162 Viewsด้วย ในภ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและตารางเรียนในการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

399 Viewsตามที่มหาวิ

Read more