บุคลากร-ผู้บริหาร

326 Views

ผู้บริหาร

รศ.สมเจตน์

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.วิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พัวรุ่งโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.วีณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อัญญาภัสสร
ดร.แพรวนภา
ว่าที่ร้อยเอกนรชัย

นางสาวอัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.แพรวนภา เรียงริลา
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.จิตราภา-หน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภา คนฉลาด
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน