บุคลากร-งานทะเบียนและประมวลผล

290 Views

งานทะเบียนและประมวลผล

จุฬาภรณ์

นางจุฬาภรณ์ ไตรยราช
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

ยุพาพรรณ
พรทิพย์

นางยุพาพรรณ โลขันสา
นักวิชาการศึกษา

นางพรทิพย์ วีระประทีป
นักวิชาการ

อรอุมา
วารุณี

นางสาวอรอุมา จันทร์สว่าง
นักวิชาการศึกษา

นางสาววารุณี ชาภักดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร