ระเบียบ

276 Views

ระเบียบ

ที่ รายการ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2565
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2566
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต(ฉบับที่2) พ.ศ.2566
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน(ฉบับที่3) พ.ศ.2566