คณะครุศาสตร์

584 Views
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561-2565
คณะครุศาสตร์
1.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์  (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
8.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
9.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)