ประกาศ

330 Views

ประกาศ

ที่ รายการ
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการกำหนดผู้สอน
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17 ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการดำเนินงานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการผลิตเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
22 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดการและบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี
23  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
24 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2565
25 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
26 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
27 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2565
28 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษา คำชี้แจงและคำอธิบายการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
30 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การลงนามและแบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
31 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาขาดสอบกลางถาค
32 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
33 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
34 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดการและบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
35 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567