ประกาศ

ประกาศ

ที่รายการ
1ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
2ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี
8ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการกำหนดผู้สอน
11ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
12ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร
13ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
14ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
15ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
16ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
19ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการดำเนินงานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
20ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
21ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
22ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการผลิตเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
23ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดการและบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี
24 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
25ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2565
26ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
27ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
28ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2565
29ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
30ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษา คำชี้แจงและคำอธิบายการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา