บุคลากร-งานบริหารทั่วไป

223 Views

งานบริหารงานทั่วไป

รังสี

นายรังสี ศศิสุวรรณพงศ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ยุพิน
พัชริดา

นางสาวยุพิน พูนศรีวิวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางพัชริดา พิณธุวัน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

มัสยา
ไพรวัลย์

นางมัสยา สัตตาคม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายไพรวัลย์ บุตรจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Pipat seepoom5

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ศรีภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์