คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

326 Views
ชื่อหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 – 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาชาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)