ประกาศ การรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักสูตรที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศ การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 9 กันยายน 2666

  CLICK <&lt

Read more

ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2566

     วันกำหนดเข้ารับ

Read more

ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more