ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

1,033 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

1,608 Viewsตามประกาศ

Read more

ประกาศ รับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

162 Viewsด้วย มหาวิท

Read more

ประกาศ หลักสูตรที่เปิดไม่ได้ หลักสูตรที่เปิดได้ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

3,111 Viewsตามประกาศ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

4,677 Viewsตามที่ มห

Read more

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด วุฒิการศึกษาเดิม ในระบบบริการการศึกษา

11,222 Views ให้นักศ

Read more

ประกาศ รับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

9,665 Viewsด้วย มหาว

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและตารางเรียนในการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

399 Viewsตามที่มหาวิ

Read more

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

14,035 Viewsด้วยมหาว

Read more

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

516 Viewsด้วยมหาวิทย

Read more