บุคลากร-งานหลักสูตรและแผนการเรียน

284 Views

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

จิตร์

นางสาวจิตร์ วังคีรี
หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

ปะราลี

นางสาวปะราลี สุขกระจ่าง
นักวิชาการ