อื่นๆ

อื่นๆ

ที่รายการ
1ฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565)
2ฟอร์ม มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง)
3ฟอร์ม มคอ.2 (หลักสูตรใหม่)
4การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
5แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
6แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
7แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
8แบบรายงานประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9แบบรายงานปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10แบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
11ฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  (หลักสูตรใหม่)
12ฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  (หลักสูตรปรับปรุง)
13แบบรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน
14ฟอร์มประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
15แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษารายภาคเรียน
16คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17รายวิชาสหกิจศึกษา
18หลักการกำหนดรหัสวิชา
19คู่มือการเขียนเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
20รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
21หนังสือรับรองเพื่อแนบการขอทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
22แบบเสนอรายวิชาเพื่อขออนุมัติการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ระบบคลังหน่วยกิต)
23แบบเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(หลักสูตรระยะสั้น/ฝึกอบรม)
24การกำหนดรหัสวิชา การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
25กระบวนการขั้นตอนระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน