อื่นๆ

251 Views

อื่นๆ

ที่ รายการ
1 ฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565)
2 ฟอร์ม มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง)
3 ฟอร์ม มคอ.2 (หลักสูตรใหม่)
4 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
5 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
6 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
7 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
8 แบบรายงานประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9 แบบรายงานปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
11 ฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  (หลักสูตรใหม่)
12 ฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  (หลักสูตรปรับปรุง)
13 แบบรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน
14 ฟอร์มประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
15 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษารายภาคเรียน
16 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17 รายวิชาสหกิจศึกษา
18 หลักการกำหนดรหัสวิชา
19 คู่มือการเขียนเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
20 รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
21 หนังสือรับรองเพื่อแนบการขอทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
22 แบบเสนอรายวิชาเพื่อขออนุมัติการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ระบบคลังหน่วยกิต)
23 แบบเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(หลักสูตรระยะสั้น/ฝึกอบรม)
24 การกำหนดรหัสวิชา การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
25 กระบวนการขั้นตอนระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน