คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

363 Views
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561-2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
9.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
10.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)