ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

165 Views

ปรัชญา
ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ บริการด้วยน้ำใจ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิสัยทัศน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการที่ถูกต้อง มีกระบวนการในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสานงานบริการด้วยน้ำใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ
1. วางแผน และดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิชาการและงานทะเบียนเข้าสู่ระบบดิจิทัล
3. ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร จัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการสอบ และเป็นศูนย์บริการตรวจข้อสอบ
6. ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและประสานงานการรับทราบหลักสูตร
7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งในและต่างประเทศ
8. ให้บริการเอกสารหลักฐานงานทะเบียนที่ถูกต้องรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
9. สนับสนุนและให้บริการข้อมูลด้านวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการกับการทำงาน