การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

1,757 Views
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
1. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบหลักสูตรระยะสั้น มีหลักสูตรที่เปิดรับ
2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบหลักสูตรฝึกอบรม มีหลักสูตรที่เปิดรับ
3. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบเรียนรายวิชา (รหัสสมัคร 1511401) มีรายวิชาที่เปิด