ประกาศ ผลการคัดเลือกและรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

1,406 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษาและหมู่เรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

6,785 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสุดท้าย เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2567

1,694 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

1,033 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และผลการคัดเลือกนักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาที่คัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567

1,702 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

1,608 Viewsตามประกาศ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ และรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

2,111 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

162 Viewsด้วย มหาวิท

Read more

ประกาศ หลักสูตรที่เปิดไม่ได้ หลักสูตรที่เปิดได้ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

3,111 Viewsตามประกาศ

Read more

ประกาศ รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

5,356 Viewsด้วยมหาวิ

Read more