ประกาศ ผลการคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) และการรับนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

413 Viewsตามที่มหาวิ

Read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอน และการสอบ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1,800 Viewsเนื่องจาก

Read more

ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

499 Viewsด้วยประกาศก

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

2,284 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา

519 Viewsตามข้อบังคั

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (รอบรับเพิ่มเติม) และการรับนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

1,780 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกในหลักสูตร สาขาวิชาที่กำหนดให้มีการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

2,305 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

6,620 Viewsตามที่มหา

Read more