ประกาศ การรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566

ด้วย ในภาคการศึกษาที

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาที่คัดเลือกจากการสอบข้อเขียน รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

กำหนดช่วงสอบปลายภาค นักศึกษาป.ตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดช่วงสอบปลายภาค

Read more

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วย สำนักงานปลัดกระ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 9 กันยายน 2666

  CLICK <&lt

Read more

ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ ประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.พ.) ในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ เลื่อนวันสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2566 กรณีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more