ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษาและหมู่เรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

6,783 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสุดท้าย เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2567

1,691 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และผลการคัดเลือกนักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาที่คัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567

1,702 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

162 Viewsด้วย มหาวิท

Read more

ประกาศ รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

5,356 Viewsด้วยมหาวิ

Read more

ประกาศ เรื่อง การย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาใหม่ ที่รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

5,222 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

8,827 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

4,678 Viewsตามที่ มห

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

8,806 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

9,748 Viewsเพื่อเป็น

Read more