ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

86 Views

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)