กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2566

 1.      วันกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (วันรับจริง) วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 2.     บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  • ระดับปริญญาเอก คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566
  • ระดับปริญญาโท คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565
  • ระดับปริญญาตรี คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
 3.     กำหนดการฝึกซ้อม แบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น 2 รุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  • รุ่นที่ 1 ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) มหาบัณฑิต (ป.โท) บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.), บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.), นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.), เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.), และ เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ฝึกซ้อมวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566
  • รุ่นที่ 2 บัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.), นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.), ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.), และ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ฝึกซ้อมวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2566
 4.     บัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวและไม่เข้าฝึกซ้อมตามที่กำหนด จะถูกถอนรายชื่อและไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันรับจริง
 5.     บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย ตามประกาศของทางราชการ) หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าปรับ จำนวน 500 บาท โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
  • ระดับปริญญาตรี สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตรได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ติดต่อรับที่งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
      หมายเหตุ *สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ตรวจ ATK ณ จุดบริการที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ถ้ามีการตรวจ) หรือ มหาวิทยาลัยกำหนดในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง