ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านประกาศ

ใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566