Slide

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564

Slide

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564

previous arrow
next arrow