ดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์

2,954 Views

 

ที่ รายการ
1. กฎกระทรวง
1.1 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
1.2 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
1.3 กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
   
2. ประกาศ
2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี
2.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการกำหนดผู้สอน
2.11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
2.15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2.16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.17 ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
2.19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการดำเนินงานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
2.20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
2.21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
2.22 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการผลิตเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.23 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดการและบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี
2.24  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
2.25 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2565
2.26 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
2.27 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
2.28 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2565
2.29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.30 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษา คำชี้แจงและคำอธิบายการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
   
3. ระเบียบ
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550
3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563
3.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2565
3.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2566
   
4. ข้อบังคับ
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
4.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
4.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
4.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
   
5. อื่นๆ
5.1 ฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565)
5.2 ฟอร์ม มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง)
5.3 ฟอร์ม มคอ.2 (หลักสูตรใหม่)
5.4 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
5.5 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
5.6 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
5.7 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
5.8 แบบรายงานประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.9 แบบรายงานปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.10 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
5.11 ฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  (หลักสูตรใหม่)
5.12 ฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  (หลักสูตรปรับปรุง)
5.13 แบบรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน
5.14 ฟอร์มประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
5.15 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษารายภาคเรียน
5.16 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5.17 รายวิชาสหกิจศึกษา
5.18 หลักการกำหนดรหัสวิชา
5.19 คู่มือการเขียนเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5.20 รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
5.21 หนังสือรับรองเพื่อแนบการขอทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5.22 แบบเสนอรายวิชาเพื่อขออนุมัติการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ระบบคลังหน่วยกิต)
5.23 แบบเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(หลักสูตรระยะสั้น/ฝึกอบรม)
5.24 การกำหนดรหัสวิชา การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
5.25 กระบวนการขั้นตอนระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน