ดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์

2,610 Views
ที่ รายการ
   
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีี พ.ศ. 2558
4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการกำหนดผู้สอน
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17 ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   
18 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552
19 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
20 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550
21 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
   
22 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
23 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
   
26 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร
27 ฟอร์ม มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง)
28 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
29 แบบรายงานข้อมูลการพิจารรารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
30 แบบรายงานข้อมูลการพิจารรารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
31 แบบรายงานข้อมูลการพิจารรารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
32 แบบรายงานประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
33 แบบรายงานปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
34 แบบรายงานรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
35 ฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  (หลักสูตรใหม่)
36 ฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  (หลักสูตรปรับปรุง)
37 แบบรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน
38 ฟอร์มประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
39 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษารายภาคเรียน
40 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
41 รายวิชาสหกิจศึกษา
42 หลักการกำหนดรหัสวิชา
43 คู่มือการเขียนเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
44 รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
45 หนังสือรับรองเพื่อแนบการขอทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   

 

Share to ...