ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 โดยติดตามรหัสประจำตัวนักศึกษาพร้อมหมู่เรียนและกำหนดการปฐมนิเทศได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.lru.ac.th

พิมพ์ประกาศ

รายชื่อผู้มารายงานตัว