ขอเรียนเชิญ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมนักศึกษาหมู่เรียนภาคปกติ เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดประชุมนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

305 Views

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียนที่ขึ้นต้นด้วยรหัส “64” และนักศึกษาหมู่เรียน บ.6603T , บ.6605T , บช.6602T , ว.6614T “เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดประชุมนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา”   ประจำปีการศึกษา 2567  ในวันพุธที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป  หอประชุมขุมทองวิไล ดังกำหนดการไฟล์แนบท้าย

* นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับใบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรพร้อมทั้งขั้นตอนและการเตรียมพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

กำหนดการและแผนผัง โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดประชุมนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567