ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

14,036 Views

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ดังไฟล์แนบรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร
หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ)
ขั้นตอนการสมัครผ่านทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครทางอินเทอร์เน็ต