ประกาศ ประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.พ.) ในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนดจัดโครงการ “มหกรรมวิชาการเปิดบ้าน LRU ครั้งที่ 1” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมขุมทองวิไล และคณะทั้ง 5 คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ ทรัพยากรพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะ 5 คณะ พร้อมทั้งเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 โดยอาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือสอนชดเชยตามความเหมาะสม

พิมพ์ประกาศ