ประกาศ เลื่อนวันสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2566 กรณีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนดสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียน ที่ 1/2566 ในวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 – 4, 7 – 9 สิงหาคม 2566 และได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ไว้ในระบบบริการการศึกษาแล้วนั้น แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ดังนั้น เพื่อให้การสอบกลางภาคของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้เลื่อนการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในรายวิชาที่มีตารางสอบกำหนดให้สอบในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ให้เลื่อนไปสอบในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ทุกรายวิชา โดยให้คณะกรรมการกำกับการสอบในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ตามเวลาและห้องสอบเดิม ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์และนักศึกษาตรวจดูตารางสอบได้ที่ระบบบริการการศึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พิมพ์ประกาศ