ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566

71 Views

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565 ในระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566 โดยให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือสอนชดเชยตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566

พิมพ์ประกาศ