ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566

ด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 จะมีนักศึกษาภาคปกติ  ที่ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปฏิบัติดังนี้

อ่านประกาศ