ประกาศ การปิดการเรียนการสอนหมวดวิชาเลือกเสรี ที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าแผนที่เปิดรับ ในภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 และให้นักศึกษาได้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจของตนเอง ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว แต่มีบางรายวิชา บางกลุ่มเรียนมีจำนวนผู้เลือกเรียนต่ำกว่าแผนที่เปิดรับ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าแผนที่เปิดรับ ดังนี้

อ่านประกาศ