ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมขุมทองวิไล ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ตามรายชื่อหมู่เรียนดังแนบ

รายชื่อหมู่เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา