ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และวันเลือกสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้กำหนดวันเวลาในการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และการเลือกสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และวันเลือกสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น กำหนดให้มีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เปลี่ยนแปลงวันสอบเป็นวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

2. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น กำหนดให้มีการเลือกสาขาวิชาใหม่ (กรณีสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้) จากเดิมวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เปลี่ยนแปลงวันเลือกสาขาวิชาใหม่ (กรณีสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้) เป็นวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

3. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดให้มีการสอบข้อเขียน จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เปลี่ยนแปลงวันสอบเป็น วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

พิมพ์ใบประกาศ