ประกาศ งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงให้งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือสอนชดเชยตามความเหมาะสม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

พิมพ์ประกาศ