ประกาศ ผลการคัดเลือกและรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

1,407 Views

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2567 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลการคัดเลือกและรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

>> รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567 <<
       ข้อมูล: ณ วันที่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 12:34 น.


➡️ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาที่เปิดได้ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567

ใบรายงานตัวภาคพิเศษและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ปีการศึกษา 2567
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต