ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

1,614 Views

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 23 เมษายน 2567 เรื่อง หลักสูตรที่เปิดไม่ได้ หลักสูตรที่เปิดได้ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ตามบัญชีท้ายประกาศ พร้อมทั้งกำหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

➡️ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
➡️ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
➡️ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
➡️ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ