ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ และรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

2,112 Views

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2567 นั้น บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้รายงานตัวตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ นอกจากนี้ เนื่องด้วยบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้แนบท้ายประกาศ ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

➡️ รายชื่อผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้

➡️ รายชื่อผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้

>> รายชื่อผู้รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567 <<
ข้อมูล: ณ วันที่ 1 พ.ค. 2567 เวลา 14:57 น.

> ใบรายงานตัวภาคพิเศษและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ปีการศึกษา 2567
>
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต