ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

4,678 Views

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและผลการศึกษาไว้ในระบบคลังหน่วยกิตและมีสิทธินำมาเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิตจากคลังหน่วยกิตเพื่อเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรปกติ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาได้ ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อและเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

➡️ รายชื่อผู้สมัคร
➡️ แบบฟอร์มใบรายงานตัว
➡️ ตารางเรียนสำหรับผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566