แจ้ง ห้องสอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567

             สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 โดยให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น.
**( อย่าลืม เตรียมบัตรประชาชน และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ประกอบการสอบ ตามประกาศ คลิก มาด้วยนะคะ)**

ห้องสอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567