ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ และเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบมหกรรมวิชาการ2567

1.ใบรายงานตัว

2.หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามหลักสูตร รอบมหกรรมวิชาการ2567

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ตระดับป.ตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์

** สำหรับการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 **