ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566

ด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 จะมีนักศึกษาภาคปกติ ของคณะครุศาสตร์ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยมีรายชื่อหมู่เรียนดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามแนบประกาศปฏิบัติดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จผ่านระบบบริการการศึกษา

รายชื่อหมู่เรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา คณะครุศาตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2566