ประกาศ เลื่อนวันสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2566 กรณีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบมหกรรมวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2566

     วันกำหนดเข้ารับ

Read more

ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566

ด้วย ในภาคการศึกษาที

Read more

ประกาศ การปิดการเรียนการสอนหมวดวิชาเลือกเสรี ที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าแผนที่เปิดรับ ในภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตามที่มหาวิทยาลัย ได

Read more

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึก

Read more

ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาระดับ

Read more