ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา

667 Viewsตามข้อบังคั

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (รอบรับเพิ่มเติม) และการรับนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

1,911 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

1,694 Viewsตามประกาศ

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกในหลักสูตร สาขาวิชาที่กำหนดให้มีการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

2,484 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

7,128 Viewsตามที่มหา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

3,200 Viewsตามประกาศ

Read more