ประกาศปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศปฏิทินการศึกษา

Read more

ประกาศปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศปฏิทินการศึกษา

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

แจ้ง ห้องสอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567

             สำหรับร

Read more

ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566

ด้วย ในภาคการศึกษาที

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาที่คัดเลือกจากการสอบข้อเขียน รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

กำหนดช่วงสอบปลายภาค นักศึกษาป.ตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดช่วงสอบปลายภาค

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักสูตรที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วย สำนักงานปลัดกระ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more