ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

3,042 Views

ด้วยประกาศกระทรวงอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เรื่องมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  – 19)  (ฉบับที่ 6)  ของสถาบันอุดมศึกษา   และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  – 19)  ลงวันที่  14  มิถุนายน 2563 ซึ่งกำหนดให้เปิดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่  1/2563  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังนั้นจึงยกเลิกประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  1/2563  ฉบับใหม่  ดังนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

 

 

Share to ...