ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการตามประกาศที่แนบนี้

อ่านรายละเอียดในประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

บัญชี 1 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริง(กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ทางการสอนฯ/ทางการศึกษา) >> CLICK

บัญชี 1 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริง(กลุ่มบุคคลทั่วไป) >> CLICK

รายชื่อผู้ติดสำรอง(กลุ่มปฏิบัติหน้าที่ทางการสอนฯ/ทางการศึกษา) >> CLICK

รายชื่อผู้ติดสำรอง(กลุ่มบุคคลทั่วไป) >> CLICK

ใบรายงานตัว ป.บัณฑิต >> CLICK