ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562

3,030 Views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562

——————————–

                 ด้วยจะมีนักศึกษาภาคปกติ  ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2/2562 จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปฏิบัติดังนี้

                 1.  นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้  เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น 

                 2.  ตัวแทนหมู่เรียนติดต่อขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายในวันที่  16  กันยายน  2562 

                 3.   กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ ชัดเจน ด้วยตัวบรรจงโดยเฉพาะสถานภาพ ชื่อ – สกุล  วัน เดือน  ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิม สำหรับนักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพ  ชั้นยศ หรือ ชื่อ – สกุล ขอให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนพร้อมกับสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนส่งไปพร้อมกับคำขอสำเร็จการศึกษา  

                 4.  ส่งรูปถ่ายหน้าตรง  สวมครุยวิทยฐานะจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามสาขาวิชาที่เรียน  ขนาด 1  นิ้ว  จำนวน 6  แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ – สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจน โดยรูปถ่ายของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายละเอียดดังนี้

                 นักศึกษา

                 ชาย  –  สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  ไม่มีลวดลาย    ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(สีเลือดหมู)

                        –  สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย 

                        –  ตัดผมทรงสุภาพ  ไม่ไว้หนวดเครา

                        –  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

                 หญิง  –  สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษาหญิง  ติดกระดุมมหาวิทยาลัย

                        –  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร              

                 5.  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร 

                 6.  ให้ตัวแทนหมู่เรียนรวบรวมคำร้อง  ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบภายในวันที่ 23 กันยายน  2562  และมารับคำร้องคืนเพื่อนำไปชำระเงินตามวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย

                  7.  การชำระเงินค่าธรรมเนียม

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน 600  บาท ที่งานการเงิน ภายในวันที่  4 ตุลาคม 2562

                 8.  นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (นักศึกษาตกค้าง)  และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล  ภายในวันที่  4 ตุลาคม  2562

                 สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันออกฝึกประสบการณ์

                 ประกาศ  ณ  วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ.2562

พิมพ์ประกาศ >> CLICK

 

Share to ...