ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

16,776 Views

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ  เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังรายละเอียดไฟล์แนบต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร
ขั้นตอนการสมัครผ่านทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียมรายงานตัว