ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

516 Views

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและผลการศึกษาไว้ในระบบคลังหน่วยกิตและมีสิทธินำมาเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิตจากคลังหน่วยกิตเพื่อเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาได้ ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น
เพื่อขยายโอกาศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศการขยายเวลาการรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังที่ไฟล์แนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบสมัครเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566