ประกาศ การรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและผลการศึกษาไว้ในระบบคลังหน่วยกิตและมีสิทธินำมาเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิตจากคลังหน่วยกิตเพื่อเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังที่แนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบสมัครเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566