ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักสูตรที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 4 กันยายน  2566 เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว

แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้พร้อมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม