ประกาศ การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

129 Views

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และฉบับประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต